Google ADS

การลงโฆษณากับ Google ADS

หลักการทำงานของ Google ADS

Google ADS เป็น Platform ในการลงโฆษณาของ Google การแสดงของโฆษณาจะแสดงช่วงบนและช่วงล่างของหน้าการคนหา (รูปด้านบน) การแสดงผลหน้าแรกๆ จะขึ้นอยู่กับการประมูล คำค้นหา (Keyword) โดยผู้ลงประกาศโฆษณาจะเสียค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนคลิ๊ก (แสดงแต่ไม่มีคนคลิ๊ก ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยแต่ละคลิ๊กราคาก็จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ คือ คำค้นหา (Keyword), การแข่งขัน (Competition) ซึ่งจะไม่คงที่. โดยที่ผู้ใช้ที่มีบัญชีของ Google ADS สามารถบริหารจัดการโฆษณาได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งงบประมาณ, ช่วงเวลา, กำหนดคำค้นหา, พื้นที่เป้าหมาย เป็นต้น.

ข้อดีของ Google ADS

  • สามารถขึ้นหน้าแรกของ Google ได้เลย โดยที่ไม่ต้องทำ SEO แต่อันดับจะขึ้นหน้าแรก คงที่แค่ไหน อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการประกาศอยู่เป็นระยะ
  • กำหนดงบประมาณเองได้
  • แสดงสถิติผลการทำงาน, ข้อมุลสำหรับการวิเคราะห์ได้ครอบคลุม
  • เลือกช่วงเวลาในการประกาศ แสดงผลโฆษณาได้
  • กำหนดสถานที่เป้าหมายในการแสดงผลโฆษณาได้